УЧЕБНАТА 2023/ 2024ГОДИНА

За вас, зрелостници!!!

Във връзка с здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици-пакет материали, предоставени от НАП 

– линкът към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 1. Електронно съобщение

ИНФОРМАЦИЯ  относно I задължителен ДЗИ – БЕЛ- 17 май 2024г., начало 08,30 ч.

1. ПИС ДЗИ 

2. инструктаж зрелостник ДЗИ 2024

3. инструктаж квестор ДЗИ 2024

5. инструктаж консултант СОП ДЗИ 2024

4.инструктаж консултант ЧЕ ДЗИ 2024

ВАЖНО!!! Напомня се на всички зрелостници Випуск 2024г., че трябва:

 • да бъдат в определеното им училище 1 час по- рано
 • да носят в себе си служебната си бележка “ ДОПУСНАТ“ и личен документ
 • да имат  2 броя САМО черни химикалки по време на изпита

 ИНФОРМАЦИЯ  относно II задължителен ДИППК, утвърдена съгл. заповеди на директора на училището за сесия май- яни 2024г.

 1. Варианти за избор, по които може да се проведе задължителния ДИППК в ПГД “Елисавета Вазова“ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK)
 • Писмена работа върху изпитна тема ( в частта теория по професия) и индивидуално задание по практика (в частта практика на професията)
 • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията
 1. Дати за провеждане на задължителния ДИППК в ПГД “Елисавета Вазова“ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – 27.0529 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията –  заповед на директора на училището за защита на дипломен проект по специалности  – комисия, дата, час и място 

               20.05  и 21.05.2024г. , начало 09.00ч. – за учениците от специалност Моден дизайн, Графичен дизайн, КПДТПИ част ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА

           21.05 и 22.05. 2024г.,  начало 09.00ч. – за учениците от специалност Интериорен дизайн– част ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА  

          22.05 и 23 05.2024г., начало 09.00ч. –за учениците от специалност Рекламна графика – част ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА

 

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. на МОН за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.

ГРАФИК на дейностите по дати за приключване на учебната година и дипломирането на зрелостниците Випуск 2024г

БЛАНКИ и НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Заявление за изпит за промяна на оценката

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (СПК) бланка- 

Заявление за издаване на европейско приложение на Диплома за средно образованиебланка

НАРЕДБА № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА – архив