УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

За вас, зрелостници!!!

 ИНФОРМАЦИЯ  във вртзка с II задължителен ДИППК, утвърдена съгл. заповеди на директора на училището 

  1. Варианти за избор, по които може да се проведе задължителния ДИППК в ПГД “Елисавета Вазова“ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK)
  • Писмена работа върху изпитна тема ( в частта теория по професия) и индивидуално задание по практика (в частта практика на професията)
  • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията
  1. Дати за провеждане на задължителния ДИППК в ПГД “Елисавета Вазова“ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – 29 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията

               22.05.2023г. , начало 09.00ч. за учениците от всяка специалност част ТЕОРИЯ

               23.05.2023г., 26.05.23г., 29.05.23г. , начало 09.00ч. – част ПРАКТИЧЕСКА

БЛАНКИ и НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Заявление за изпит за промяна на оценката

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (СПК) бланка- 

Заявление за издаване на европейско приложение на Диплома за средно образованиебланка

НАРЕДБА № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА – архив