УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

За вас, зрелостници!!!

Съгл. решение на ПС с Протокол № 6/24.11.2021г. , зрелостниците от Випуск 2022г. имат право да изберат вариант за явяване на втори задължителен ДЗИ (ДКИ); вариантите са:

Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)- Модел 1.

Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част- Модел 3.

График на дейностите по приключване на уч. година и дипломирането  на зрелостниците от ПГД “ Ел. Вазова“

Заповед на директора на училището за дати за втори задължителен ДЗИ (ДКИ)

Заповед на директора на училището за ръководител- консултанти и дати за консултации

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

ВАЖНО !!!

  • Напомняме, че задължително всички зрелостници се явяват на ДЗИ/ДКИ с лични предпазни средства (маска, шлемове, ръкавици, дезинфектант…), лични ученически пособия (черен химикал – 2 бр., молив…) и прозрачен плик за личните си вещи( раница, чанта, връхна дреха, храна и др.)
  • Всички зрелостници задължително се явяват на ДЗИ/ДКИ с документ за самоличност  и служебна бележка за допускане до ДЗИ  „ДОПУСНАТ“ поне 40 мин. преди началото на изпита ( начало на ДЗИ- 08.00ч.); зрелостниците са разпределени на случаен принцип в училищата на територията на Столична община ( изкл. уениците със СОП полагат ДЗИ/ ДКИ на територията на училището, в което се обучават)
  • Служебна бележка за допускане до ДЗИ се получава лично в сградата на училището или на посочена от зрелостника имейл поща
  • Всички зрелостници задължително трябва да се запознаят предварително с маршрута до училището, в което са разпределени и с инструктажа за зрелостника.
  • Инструктаж за зрелостника – ДЗИ сесия май- юни 2022г
  • В случаите, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути може да излезе от изпитната зала след приключването на работата върху съответния модул и запечатването му в плик. Заема мястото си отново в залата след дезинфекция на ръцете. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 90 минути. Може да напусне залата и сградата не по-рано от 60 минути от началото на първия модул, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал запечатана изпитната си работа. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
    Внимание! В случай че зрелостникът е започнал работа по третия модул на ДЗИ по БЕЛ, може да предаде запечатана изпитната си работа и да напусне залата и сградата след изтичане на първите 90 минути.

БЛАНКИ и НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Заявление за изпит за промяна на оценката

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (СПК) бланка- 

Заявление за издаване на европейско приложение на Диплома за средно образованиебланка

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците