УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

А. ПЛАН – МЕРКИ за ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО на ОБРАЗОВАНИЕТО

Б. ПЛАН за КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В. ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГД “ Ел. Вазова“- извадка и приложения- планове за действия на ПС и ПУК:

ПОСТОЯННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ (ПУК), определени със заповед на директора на училището

ПЛАН- ПРОГРАМА за действие по БДП за 2022г

Г. УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА заГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Д. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ