Уважаеми ученици от X клас и XI клас!

А. Във връзка с приключване на учебната година и оформянето на годишния ви успех, по УУП трябва да проведете производствена практика (ПП) – 64 часа. Имате две възможности: 

1. Да изберете самостоятелно индивидуално работно място в реална работна среда( фирма/предприятие/ателие/ печатница/ арт студио/ друго)  със същата или сходна сфера на дейност до вашата специалност.

ДОГОВОР за провеждане на ПП в реална работна среда в 3 броя ( за училището, за работодателя, за ученика/родителя)  – Приложение 1

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ за провеждане на ПП в реална работна среда – Приложение 2

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ/ ТЕМИ за провеждане наПП в реална работна среда – Приложение 3

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА на проведена ПП в реална работна среда – Приложение 4

2. Да проведете ПП на територията на училището в училищна среда (учебните кабинети/ ателиета и/или учебно- производствената база) под ръководството на учител по специален предмет

Б. Графици за провеждане на обучение по Производствена Практика 

График за провеждане на ПП на учениците от 10 клас

График за провеждане на ПП на учениците от 11 клас

В. ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

  • 14.07.2021 год. от 09.00ч. в сградата на училището на ул. „Балша“ 2 – завършване на уч. 2020/21г., учениците представят набора от документи, които са представили на работодателя, който ги е попълнил и  по тях  учителят оформя годишна оценка на ученика, избрал да проведе ПП в реална работна среда