Уважаеми ученици от X клас, XI и XII клас!

А. Във връзка с приключване на учебната година и оформянето на годишния ви успех, по УУП трябва да проведете производствена практика (ПП) – 64 часа. Имате две възможности: 

1. Да изберете самостоятелно индивидуално работно място в реална работна среда( фирма/предприятие/ателие/ печатница/ арт студио/ друго)  със същата или сходна сфера на дейност до вашата специалност.

ДОГОВОР за провеждане на ПП в реална работна среда в 3 броя ( за училището, за работодателя, за ученика/родителя)  – Приложение 1

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ за провеждане на ПП в реална работна среда – Приложение 2

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ/ ТЕМИ (учебна програма) за провеждане наПП в реална работна среда – Приложение 3

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА на проведена ПП в реална работна среда – Приложение 4

ВАЖНО!!! ДОГОВОРЪТ (приложение 1)  и УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (приложение 3), подписани и с печат от работодателя се предават на учителя – ръководител ПП в срок до 21.06.2024г. (петък)

2. Да проведете ПП на територията на училището в училищна среда (учебните кабинети/ ателиета и/или учебно- производствената база) под ръководството на учител по специален предмет

Б. ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

  • Последният ден от ПП, в сградата на училището на ул. „Балша“ 2 учениците представят набора от документи, които са представили на работодателя, който ги е попълнил и  по тях  учителят оформя годишна оценка на ученика, избрал да проведе ПП в реална работна среда