Равен достъп

ПРОЕКТ № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Визуализация на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“