1. Издаване на служебни бележки към различни институции

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – бланка (изтегли тук)

3. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – бланка (изтегли тук)

4. Академични справки за общия успех / успех по години и хорариум учебни часове – бланка (изтегли тук)

5. Удостоверение за завършен клас /Дубликат/ (изтегли тук)

6. Самостоятелна форма на обучение – заявление (изтегли тук)

7. Дубликат на свидетелство за основно образование – заявление (изтегли тук)

8. Диплома за средно образование /Дубликат/ – заявление (изтегли тук)

9. Приложение към диплома за средно образование

10. Удостоверение за професионално обучение

11. Свидетелство за Професионална квалификация/Дубликат/

12. Отсъствие от училище – до 7 дни – заявление (изтегли тук)

13. Заявление за промяна формата на обучение – заявление (изтегли тук)

14. Заявление на ученика до директора на училището за избор на спортните дейности – заявление (изтегли тук)

15. Заявление- декларация на ученика до директора на училището за освобождаване от ФВС –заявление ( тук)

16. Заявление за избор на учебни предмети за изучаване във факултативните учебни часове – заявление (изтегли тук)

17. Заявление за явяване на изпити самост. форма – заявление (изтегли тук)

18. Примерно заявление (изтегли тук)

19. Заявление за изпит за промяна на оценката (изтегли тук)

20. Заявление за издаване на европейско приложение на СПК (изтегли тук)

21. Заявление за издаване на европейско приложение на диплома за средно образование (изтегли тук)