1. Издаване на служебни бележки към различни институции

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – бланка (изтегли тук)

3. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – бланка (изтегли тук)

4. Академични справки за общия успех / успех по години и хорариум учебни часове – бланка (изтегли тук)

5. Удостоверение за завършен клас /Дубликат/ (изтегли тук)

6. Самостоятелна форма на обучение – заявление (изтегли тук)

7. Дубликат на свидетелство за основно образование – заявление (изтегли тук)

8. Диплома за средно образование /Дубликат/ – заявление (изтегли тук)

9. Приложение към диплома за средно образование

10. Удостоверение за професионално обучение

11. Свидетелство за Професионална квалификация/Дубликат/

12. Отсъствие от училище – до 7 дни – заявление (изтегли тук)

13. Заявление за промяна формата на обучение – заявление (изтегли тук)

14. Заявление на ученика до директора на училището за избор на спортните дейности – заявление (изтегли тук)

15. Заявление за избор на учебни предмети за изучаване във факултативните учебни часове – заявление (изтегли тук)

16. Заявление за явяване на изпити самост. форма – заявление (изтегли тук)

17. Примерно заявление (изтегли тук)

18. Заявление за изпит за промяна на оценката (изтегли тук)