ЛИЦЕ за СИГНАЛИ- Мария Величкова-Борисова, секретар в ПГ по ДИЗАЙН „Ел. Вазова“

За контакти: 0887 959 236  E-mail за връзка:  pgd_el.vazova@mail.bg; info-2224432@edu.mon.bg

 • Издаване на служебни бележки към различни институции за редовен ученик (искането се изпраща в ШКОЛО до г-жа Радка Кънчева или до г-жа Мария Величкова-Борисова)
 • Академични справки за кандидатстване в чужбина, съдържащи успех по години и хорариум учебни часове –заявление
 • Удостоверение за завършен клас /Дубликат/ заявление
 • Промяна формата на обучение – заявление
 • Дубликат на свидетелство за основно образование – заявление
 • Диплома за средно образование /Дубликат/ – заявление
 • Приложение към диплома за средно образование
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Свидетелство за Професионална квалификация /Дубликат/ – заявление
 • Отсъствие по домашни причини – до 15 дни – заявление
 • Отсъствие от училище – от 3 до 7+ дни – заявление
 • Избор на ученика  на спортните дейности – заявление 
 • Декларация на ученика до директора на училището за освобождаване от ФВС – заявление
 • Избор на учебни предмети за изучаване във факултативните учебни часове –  заявление 
 • Явяване на изпити самост. форма –  заявление
 • Изпит за промяна на оценката – заявление
 • заявление по образец 
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – заявление
 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – заявление
 • Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование –  заявление