• Издаване на служебни бележки към различни институции
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – заявление
 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – заявление
 • Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование –  заявление
 • Академични справки за общия успех / успех по години и хорариум учебни часове –  заявление
 • Удостоверение за завършен клас /Дубликат/ заявление
 • Промяна формата на обучение – заявление
 • Дубликат на свидетелство за основно образование – заявление
 • Диплома за средно образование /Дубликат/ – заявление
 • Приложение към диплома за средно образование
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Свидетелство за Професионална квалификация/Дубликат/ – заявление
 •  Отсъствие от училище – от 3 до 7+ дни – заявление
 • Избор на ученика  на спортните дейности – заявление 
 • Декларация на ученика до директора на училището за освобождаване от ФВС – заявление
 • Избор на учебни предмети за изучаване във факултативните учебни часове –  заявление 
 • Явяване на изпити самост. форма –  заявление
 • Изпит за промяна на оценката – заявление
 • Заявление  по образец