ГРУПИ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ за учебната 2022/2023г.,

реализирани на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование