Проект „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ 

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

  • график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2021/2022г.
  • график на занятия през II-ри учебен срок на уч. 2021/2022г