• ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ  

1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – BG05M20P001-2.011 по ОП НОИР/

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; Наредба за приобщаващото образование ; Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката; 

виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2019/20г.

виж график на занятия през II-ри учебен срок на уч. 2019/20г.

2. Проект „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ 

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2019/20г.

виж график на занятия през II-ри учебен срок на уч. 2019/20г.

 

  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  

1. Проект „ТВОЯТ ЧАС“ – Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

2. Проект „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ – Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи

3. Проект „ЕРАЗЪМ +“ – Ученически производствени практики (в процес на рeализация)

4. Проект “Академия дигитален предприемач” по Програма „Европа“ за 2020 година, съвместно със Сдружение “Асоциация за международно обществено развитие”.