• ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ  

1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – BG05M20P001-2.011 по ОП НОИР

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; Наредба за приобщаващото образование ; Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката и Писмо на МОН, вх. № РУО1-28048/09.10.2020 г.

виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2020/21г.

виж график на занятия през II-ри учебен срок на уч. 2020/21г.

2. Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – BG05M2ОP001-2.012-0001 по ОП НОИР

Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; указания за изискванията за изпълнението на дейностите по проект Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ , който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. https://oud.mon.bg/files/Ukazania_proekt_OUD.pdf

виж график на занятия през I и II учебен срок на уч. 2020/21г.

3. Проект „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ 

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2020/2021г.

виж график на занятия през II-ри учебен срок на уч. 2020/2021г

  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ в минали периоди

1. Проект „ТВОЯТ ЧАС“ – Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.