1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – BG05M20P001-2.011 по ОП НОИР

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; Наредба за приобщаващото образование ; Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката и Писмо на МОН, вх. № РУО1-28048/09.10.2020 г.