ДРУГИ Национални програми:

  • НП Бизнесът преподава – Модул 2 „ Учители в предприятия“, съвместно с АИДБ
  • НП ИКТ – Средства за софтуер за професионално обучение  

  • Изграждане на физкултурен салон- Постановление № 32 от 28.02.2020 г. Министерския съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища съгласно списък, утвърден от министъра на образованието и науката. Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ е включено в списък, утвърден от министъра на образованието и науката към ПМС № 32 от 28.02.2020 г. – в процес на очакване за изграждане…

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

 Модул 1 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

Модул 2 – Електронен дневник

2. Национална програма  „ ИКТ – Кандидатстване за хардуерно оборудване”

ЕТАП 1 – кандидатстване за интерактивни дисплеи- одобрени

ЕТАП 2 – кандидатстване за компютърна техника – на изчакване

 3. Национална програма „Квалификация“

 4. Национална кампания „Чиста Околна Среда“

Гимназията спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

  1. Решение на Комисията
  2. Изпълнение на проекта – брошура
  3. Изпълнение на проекта – плакат