1.  Бизнесът преподава – Модул 1 „Бизнесът в училище“ – Семинари в училищата  и Включване на представители на бизнеса в учебния процес).

  2.  НП “Иновации в действие”
  3. ИКТ – Кандидатстване за средства за софтуер за професионално обучение

  4. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ –„Сигурност в училище”

  5. Изграждане на физкултърен салон- Постановление № 32 от 28.02.2020 г. Министерския съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища съгласно списък, утвърден от министъра на образованието и науката. Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ е включено в списък, утвърден от министъра на образованието и науката към ПМС № 32 от 28.02.2020 г.
  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
  1. 1. Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

 Модул 1 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

Модул 2 – Електронен дневник

      2. Национална програма  „ ИКТ – Кандидатстване за хардуерно оборудване”

ЕТАП 1 – кандидатстване за интерактивни дисплеи- одобрени

ЕТАП 2 – кандидатстване за компютърна техника – на изчакване

        3. Национална програма „Квалификация“

        4. Национална кампания „Чиста Околна Среда“

Гимназията спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

  1. Решение на Комисията
  2. Изпълнение на проекта – брошура
  3. Изпълнение на проекта – плакат