А. Свободни работни места – процедура и необходими документи

I етап:Подаване на документите – на място, в канцеларията на училището и/или на електронната поща на Гимназията 

1. Заявление и/или мотивационно писмо
2. Автобиография – европейски формат на български език
3. Копия на документи за завършено образование/квалификация; референтни писма
4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец)

II етап: Подбор на кандидатите по документи

  • Комисия, определена със заповед на директора на училищната институция прави подбор на кандидатите по получените  документи 
  • Комисията изготвя протокол- предложение до директора с допуснатите кандидати за събеседване
  • Председателя на Комисията уведомява (тел/e-mail) кандидатите за деня и часа на събеседването 

III етап: Събеседване

  • Комисия и/или директорът на училището провежда събеседването и оценява кандидатите по определени критерии ( образ.-проф. квалификация; знания, умения и компетенции; качества)
  • Изготвя се протокол с класираните кандидати в низходящ ред и всички се уведомяват за резултата 

IV етап: Назначаване – чл.67/68 и във връзка с чл. 70 от КТ в полза на работодателя

  • Назначаването е по чл.67/68 и във връзка с чл. 70 от КТ в полза на работодателя
  • Необходими документи : – копие на лична карта – копие на трудова книжка – документ от банкова институция с номер на лична сметка за превод на заплата – медицинско свидетелство – свидетелство за съдимост  -мед. удостовестеверение за психично здраве с преглед от лекар (само за длъжности „педагогически специалисти“)
  • V етап: Унищожаване на получените документи в законоустановените срокове съгл. нормативната уредба- GDPR, Закона за личните данни и др. 

 

Б. Заемане на длъжността “ ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“   – макс. 2 броя – ООП и ПП