ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА при възлагане на обществени поръчки в ПГД “ Ел. Вазова“

  • Процедура по изпълнение на обществена поръчка с директно възлагане с предмет: „Извършване на предпроектни проучвания във връзка с бъдещо пристрояване, надстрояване и промяна на вътрешното обемно планиране на помощните сгради или изграждането на допълнителен нов учебен корпус на тяхно място в Професионална гимназия по дизайн (ПГД) „Елисавета Вазова“, гр. София“, със следните обособени позиции:

            Обособена позиция № 1: „Изготвяне на хидро-инженерен и инженерно – геоложки доклад“

           Обособена позиция № 2: Извършване на детайлно обследване на помощните стради към училището;

            Обособена позиция № 3: Изготвяне на конструктивно становище.