Училищната общност в условия на COVID-19

 

  • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през уч. 2020/2021г. в условия на COVID19, приети на заседание на Педагогически съвет от 14.09.2020г. и утвърдени със Заповед №700/14.09.2020г. на директора на училището,  и съгласувани с Обществения съвет в ПГД ” Ел. Вазова”
  • ДЕКЛАРАЦИЯ  във връзка с процедура по преминаване на ученик в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) (Приложение 2 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през уч. 2020/2021г. в условия на COVID19.)
  • ЗАЯВЛЕНИЕ във връзка с процедура по преминаване на ученик в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  (Приложение 2 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през уч. 2020/2021г. в условия на COVID19.)
  • АЛГОРИТЪМ за действие при случай на COVID 19
  • ВНИМАНИЕ !!! ПРЕЗЕНТАЦИЯ за предпазване от COVID 19
  • Актуална информация за здравословното състояние на ученици и учители  

Към дата 11.11.2020г.  

Към дата 12.02.2021г.