Уведомление за Актуализация на Вътрешни правила за определяне на стипендиите