Вътрешноинстуционална квалификация

Вътрешноинстуционална квалификация

Основната мотивация за създаване на проект „Еразъм+ D-vet” са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система у нас и в Европа. Живеем в глобален и технологичен свят, което мотивира участието на учители и ученици в процеса за дигитализация на обучението чрез визуализация на учебния материал.

В това отношение ПГД „Елисавета Вазова” успява да се адаптира успешно към променящата се среда.  Една от добрите практики в учебното заведение е повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Като част от тази дейност е реализираното вътрешно обучение по проект „Еразъм+ D-vet” на преподавателите от професионалната подготовка под ръководството на диз. Камелия Бисолнакова, учител по ПП – Графичен дизайн. Темата е изключително актуална и е свързана с изграждане на дигитални уроци, методология и запознаване със софтуера за видео обработка Canva. Прилагането на този ресурс в учебния процес ще стимулира учениците към по-активно участие в подготовката си и ще направи средата, в която работят, по-безопасна.