Рекламната графика е художествена форма на комуникация. Учениците учат рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика и компютърна графика. Завършилите специалността създават рекламни материали, плакати и могат да аранжират витрини, панаири и екстериорни пространства. Специалността е с интензивно изучаване на английски език.

Завършилите получават трета професионално-квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалността „Рекламна графика”.