Ученически практики 2

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ – https://upraktiki.mon.bg/

  • Заповед за определяне на екипа по проекта
  • Заповед за определяне на учениците- участници в проекта
  • Заповед за утвърждавваане на График за проввеждане на практиката в реална рработна среда