Достъпът до информация и прозрачността в управлението на училищната институция е един от основните приоритети на Професионална гимназия по дизайн „ Елисавета Вазова“.  Целта на публикуваната информация на официалния интернет сайта на училището е да тя да достигне до заинтересованите страни: администрации, неправителствени организации, медии, родители и педагогически специалисти.

Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по ЗДОИ.

  1. Закон за достъп до обществена информация (виж тук)

 

  1. Административна процедура:

Орган по предоставянето на административната услуга: Директор

Подаване на заявление: Канцелалария, технически организатор

                                          работно време: 08:30 до 17:30

                                          гр. София, р-н Триадица, ул. Балша 2

                                          телефон за връзка: 02 852 34 11; 0887 959 236

                                          ел. поща: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com

Задължителни реквизити на заявлението:

Трите имена/ наименованието и седалището на заявителя

                                          Адрес за кореспонденция със заявителя

                                          Описание на исканата информация

Заб. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в срока по чл.28 от ЗДОИ – 14 дневен срок, след датата на регистрирането им. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните  по чл. 25, ал.1, т.1, 2, 4 от ЗДОИ. В случай, че ПГД „ Ел. Вазова“ не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение заявителят се уведомява за това в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Образци на формуляри:

 – Заявление за ДОИ (изтегли тук)

 – Образец протокол за предоставяне на ДОИ (изтегли тук)

 – Заповед разходи ЗДОИ (изтегли тук)

Такси/ цени:

                                        Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите (без ДДС) при предоставяне на общ. информация: дискета (1 бр.) – 1,20 лв.; CD (1 бр.) – 5,00 лв.; ел. поща (1 МВ) – 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат МВ и се използва за инф., съществуваща в ел. вид; разпечатване (1 стр., А4) – 0,12 лв.; ксерокопие (1 стр., А4) – 0,09 лв.; факс (1 стр., А4) – 0,60 лв.; видеокасета (1 бр. + ст. на записа в мин.); Запис (4,90 лв. + 0,25 лв. на мин).; аудиокасета (1 бр. + ст. на записа, изчислена в мин. запис) – 1,60 лв. + 0,25 лв. на мин.; устна справка (15 мин.) – 1,50 лв.; писмена справка (1 стр., А4) – 1,59 лв.