Сключен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.