На 10 юни 2022 г. учители от ПГД „Ел.Вазова“ участваха в международен интердисциплинарен творческо-методически семинар в СУ „Св.Кл.Охридски“ на тема „Да разрушим стените”, в рамките на международния проект”Shifting Walls: European History Through The Eyes of The Young” 2019-1-DE03-KA201-059960q, с лектори от Германия и Гърция.

На семинара беше представена иновативна методика при преподаване в интердисциплинарна среда в обучението по История, Философия, Български език и литература и Чужди езици, свързана с прилагането на фотоматериали, които да се анализарат и интерпретират за да се добие представа за актуалното състояние на европейското общество в периода 1989-2022 г.

Функционален директор- проф.д-р Мария Стойнева – СУ “Св.Кл.Охридски“.

Координатор на проекта Арним Хотман – Берлин, Германия.

Модератор и водещ семинара – Николина Цветкова.