УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

А. ПЛАН – МЕРКИ за ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО на ОБРАЗОВАНИЕТО

Б. ПЛАН за сигурност за училищната общност

В. ПЛАН за КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В. ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГД “ Ел. Вазова“-  приложения- планове за действия на ПС и ПУК:

ПОСТОЯННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ (ПУК), определени със заповед на директора на училището

 ПЛАН- ПРОГРАМА  за действие БДП

Г. УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА заГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Д. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ