УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

А. ПЛАН – МЕРКИ за ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО на ОБРАЗОВАНИЕТО

Б. ПЛАН за сигурност за училищната общност

В. ПЛАН за КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В. ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГД “ Ел. Вазова“

ПОСТОЯННИ и ВРЕМЕННИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ, определени със заповед на директора на училището

 ПЛАН- ПРОГРАМА  за действие БДП

Г. УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Д. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ